Algemene voorwaarden

Wij heten je van harte welkom in het Veurhuus van Hoeve Koeweide.

Graag stellen wij je op de hoogte van onze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

De familie Hoogeveen is eigenaar en beheerder van Hoeve Koeweide, verder overwegend aangeduid als beheerder. De eigenaar kan zich laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Hoeve Koeweide, Fluiten-bergseweg 91 te Fluitenberg.

Met het bevestigen van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en de hoofdgast/hoofdboeker dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn. De hoofdgast is verantwoordelijk voor de medehuurders en dient gelijktijdig aanwezig te zijn. Het Veurhuus is niet geschikt voor groepen jongeren onder de 21 jaar.
Een id kaart of paspoort van de hoofdgast wordt bij aankomst overlegd aan beheerder. Een nachtregistratieformulier wordt bij aankomst door hoofdhuurder en medehuurders ingevuld.
De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in de het Veurhuus van Hoeve Koeweide en bijbehorende faciliteiten zijn voor rekening van de gebruikers.
De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Hoeve Koeweide.
Beschadigingen of vermissingen van roerende of onroerende goederen dient door de gast direct aan de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de beheerder te worden vergoed.
Alle gebruikers dienen instructies van de beheerder op te volgen.
De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot het Veurhuus ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
Gasten van het Veurhuus van Hoeve Koeweide dienen zich te houden aan onderstaande huishoudelijke regels.

2. Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan via het reserveringsformulier van Natuurhuisje worden aangegaan.
Na ontvangst van het reserveringsformulier stuurt Hoeve Koeweide een bevestiging via de mail (mits plaats beschikbaar) met daarin de betalingsinstructies. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Gebruiker is middels het reserveringsverzoek akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden en huisregels, de Privacy en Cookie verklaring.

3. Betaling

De aanbetaling bedraagt 50% van het totale bedrag. De aanbetaling dient uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestiging te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de beheerder.
Het restant bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de dag van aankomst over te zijn gemaakt op het opgegeven bankrekeningnummer.
Indien de boeking wordt gemaakt binnen 3 weken vóór de huurperiode, dient het totale bedrag in één keer te worden betaald op het moment van boeken.
Het niet op tijd betalen kan resulteren in annulering van de boeking. Bij nalatigheid is beheerder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van reeds gedane betalingen.
Genoemde bedragen dienen te worden overgemaakt op Regiobank NL 50 RBRB 0200 4564 23. Onder vermelding van het betalingskenmerk.

4. Annulering

Indien je onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dien je dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen accommodatie alsnog aan derden kunnen aanbieden. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.
Bij annulering wordt de volgende vergoeding berekend:

  • bij annulering binnen 4 weken voor ingangsdatum is 50% van de aanbetaling als vergoeding verschuldigd.
  • bij annulering binnen 3 weken voor ingangsdatum is 100% van de aanbetaling als vergoeding verschuldigd.
  • bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 75 % van het totaalbedrag als vergoeding verschuldigd.
  • bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 100% van het totaalbedrag als vergoeding verschuldigd, dan wel vervalt het recht op restitutie.

5. Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de beheerder gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de beheerder kan worden gevergd.

5A. Ontbinding

In geval van overname of verkoop, is de beheerder gerechtigd de overeenkomst geheel te ontbinden, de gast zal hierover door beheerder geïnformeerd worden, waarbij beheerder aan de gast het reeds betaalde bedrag restitueert. Zonder dat de gast aanspraak op enigerlei nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. De gehele nakoming van de overeenkomst kan niet van de beheerder worden gevergd.

6. Buitenlandse gasten

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.